Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK Açık Rıza Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı KVKK Açık Rıza Metni

Veri Sahibi Başvuru Formu

YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve YDA İnşaat şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin,  YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve YDA İnşaat şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve YDA İnşaat şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve YDA İnşaat şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

RIZAM VARDIR
İsim Soy isim

RIZAM YOKTUR
İsim Soy isim

 
KVKK Açık Rıza Metnini İndirmek İçin Tıklayın.

YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “YDA Sağlık veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, YDA Sağlık olarak çalışanlar, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, YDA Sağlık ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

TANIMLAR:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

YDA Sağlık: Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112/1 Çankaya / ANKARA adresinde yer alan YDA Sağlık İnşaat Bilişim Ve İşletmecilik Sanayi Ticaret A.Ş’yi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

YDA Sağlık, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir. YDA Sağlık olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz.

Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına açıklanmasına asgari ölçüde YDA Sağlık olarak dikkat etmekteyiz.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, şirketimiz birimleri, ofisleri, bayileri ve topluluk şirketleri ile yapılan sözleşmelerle, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili satıcılarımıza, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurtdışındaki ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işbu aydınlatma metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

5.HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizin doğrulanması, şikayetinizin imzalanması, tebligata yarar adresinizin veya bildirime esas iletişim bilginizin bildirilmesi şartıyla yazılı olarak Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112/1 Çankaya / ANKARA adresimize, yda.saglik@hs01.kep.tr (KEP) ve kvkk@ydasaglik.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“YDA Sağlık” veya “Şirket”) olarak, YDA Sağlık çalışan adayı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, özgeçmişiniz veya işe başvuru formu içerisinde iletmeniz halinde sağlık verileriniz dâhil kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kayıtlarının alınması, Şirket içi organizasyon, toplantı, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerde görüntü/ses kaydı alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve YDA İnşaat şirketler topluluğu ile tüm şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi için işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 1 yıl süre fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca veri işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri çerçevesinde silme işlemlerine tabi tutulacaktır.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak açık pozisyonlar için uygun adayların değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi amacıyla YDA Sağlık’in bağlı bulunduğu YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bünyesinde bulunan grup şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, onlarla ortak veri tabanlarına ve işbirliği halinde bulunulan diğer firmalara aktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular yoluyla, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden yola çıkılarak, iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları ve YDA İnşaat grup şirketleri aracılığıyla ve Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde alınan güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmaktadır.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.ydasaglik.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112/1 Çankaya / ANKARA adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • yda.saglik@hs01.kep.tr KEP posta adresine veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvkk@ydasaglik.com.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz YDA Sağlık Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz:

Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirketiniz tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

RIZAM VARDIR
İsim Soy isim

RIZAM YOKTUR
İsim Soy isim

Çalışan Adayı KVKK Açık Rıza Metnini İndirmek İçin Tıklayın.

YDA SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Veri Sahibi Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın.